Opinia z zastrzeżeniem ze względu na poważne zagrożenia kontynuacji działalności

Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na poważne zagrożenia kontynuacji działalności, o których jednostka nie po­informowała w sprawozdaniu finansowym.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A., w Bydgoszczy,obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 347 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 567 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 831 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zmniej­szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 251 tys. zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierow­nik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawid­łowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządze­nia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

  1. przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
  2. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 – PRZEJDŹ DO – Ustawa o rachunkowości),
  3. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
  4. Międzynarodowych Standardów Rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzi­liśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalająca na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo­wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra­wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan­sowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra­żenia miarodajnej opinii.
W sprawozdaniu finansowym nie zawarto informacji, że 60% sprzedaży jednostki następuje na rzecz 2 odbiorców, którzy mają obecnie poważne trudności, czego przejawem jest zawieszenie przez nich zapłaty. Stwarza to poważne zagrożenia dla możliwości kon­tynuowania działalności przez jednostkę. Jednostka posiada zapew­nienia zarządów obu firm o zamiarze spłaty jej należności, a zarazem podjęta działania zmierzające do zapewnienia sobie przejściowych źródeł finansowania. Zdaniem kierownika jednostki trudności te mają charakter przejściowy, jednak pewności takiej nie ma.
Naszym zdaniem, z wyjątkiem zastrzeżenia wywołanego nieujawnieniem informacji o poważnym zagrożeniu dla kontynuacji przez nią działalności, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej Ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 1 39 póz. 1569 z. późniejszymi zmianami), stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne, co do formy i treści z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, statutem jednostki. Załączone sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Jednostki na dzień 3l.12.2003 roku, jak też wynik finansowy badanej jednostki za okres od 01.01.2003 do 31.1 2.2003 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.