Opinia z zastrzeżeniem

Przykład opinii z zastrzeżeniem:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A., w Bydgoszczy, obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 347 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 567 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 831 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zmniej­szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 251 tys. zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierow­nik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawid­łowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządze­nia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

  1. przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 – PRZEJDŹ DO – Ustawa o rachunkowości),
  2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
  3. Międzynarodowych Standardów Rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzi­liśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalająca na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo­wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra­wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan­sowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra­żenia miarodajnej opinii.
Nie obserwowaliśmy jednak spisu z natury produkcji nie zakończonej, ponieważ umowa o badanie sprawozdania finansowego jednostki została zawarta po tej dacie. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych nie pozwala zaś na stwierdzenie wielko­ści stanu produkcji nie zakończonej na ostatni dzień roku za pomocą innych procedur aniżeli spis z natury.
Naszym zdaniem, po uwzględnieniu skutków ewentualnych korekt stanu produkcji nie zakończonej (stanowi ona 35% zapasów) i wyniku działalności gospodarczej, które mogłyby być konieczne, aby być pewnym, że stan ten został poprawnie wykazany na koniec roku obrotowego – załączone sprawozdanie finansowe sporzą­dzone zostało zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachun­kowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prowadzonych prawidłowo ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem (umową) jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2003 roku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.