Produkt rewizji sprawozdań finansowych

Produktem rewizji finansowej jest opinia i raport biegłego rewidenta dotycząca badanego podmiotu gospodarczego.
Opinia jest to najczęściej dokument jedno- lub dwustronicowy, w której biegły rewident przedstawia ogólne wnioski dotyczące badanego podmiotu.

W opinii znajdują się następujące części:

 • wskazanie nazwy badanego podmiotu,
 • wskazanie badanych sprawozdań finansowych,
 • wskazanie podstawy prawnej dokonanego badania,
 • wnioski biegłego rewidenta, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób rzetelny i wiarygodny oraz przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz uzyskany wynik finansowy,
 • imię i nazwisko biegłego rewidenta wraz z numerem licencji,
 • datę, miejscowość, pieczęć oraz parafkę biegłego rewidenta.

Rodzaje opinii:

 • opinia bez zastrzeżeń,
 • opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (dotyczy to najczęściej roszczeń spornych, procesów sądowych w toku),
 • opinia z zastrzeżeniem – dotyczy ograniczenia zakresu badania, wskazuje odstępstwa od obowiązujących zasad rachunkowości,
 • opinia z zastrzeżeniem i uzupełniającym objaśnieniem,
 • opinia negatywna – kierownictwo przedstawiło nieprawdziwe informacje lub w sposób niepełny, przy czym według kierownictwa nie występuje zagrożenie
  kontynuacji działania, natomiast według biegłego rewidenta istnieje zagrożenie kontynuacji działania,
 • odstępstwo od badania – związane jest z rozwiązaniem umowy, gdyż biegły rewident nie jest wstanie otrzymać wystarczających informacji by mógł wyrazić prawdziwą opinię.

Drugim produktem rewizji finansowej jest raport z badania, który uzupełnia stwierdzenia zawarte w opinii, przy czym zawarte są w nim następujące elementy:

 1. charakterystyka badanego przedsiębiorstwa,
 2. charakterystyka biegłego rewidenta,
 3. analiza sprawozdań finansowych w formie obliczenia wskaźników finansowych wraz z interpretacją,
 4. ocena prawidłowości systemu księgowania,
 5. inne istotne informacje,
 6. informacje o naruszeniu przepisów prawa,
 7. dane identyfikacyjne – data, miejscowość sporządzenia raportu oraz podpis z pieczątką biegłego rewidenta.