Archiwa tagu: nazwa

Spółka jawna

Podmiotowość prawna
Spółka jawna jest spółką osobową i prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka jawna jest ułomną osobą prawną (art. 331 § 1 oraz § 2 k.c.; art. 8 § 1 oraz § 2 KSH).

Zawarcie umowy
Wymaga zwykłej formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że jej brak skutkuje nieważnością umowy.

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej
Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • określenie wysokości wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółka komandytowa

Podmiotowość prawna
Spółka komandytowa jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest tym samym ułomną osobą prawną. W spółce tej występuje pewne zróżnicowanie praw obowiązków dwóch typów wspólników (komplementariusza i komandytariusza). Za zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają w sposób nieograniczony, natomiast komandytariusze odpowiadają co do zasady w sposób ograniczony.

Zawarcie umowy
Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (forma pod rygorem nieważności).

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej
Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki,
 • oznaczenie wkładów wartościowych wnoszonych przez każdego wspólnika,
 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).

Spółka cywilna

Podmiotowość prawna
Umowa spółki cywilnej jest uregulowana w ustawie Kodeks cywilny i jest to umowa nazywana. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Wyjątkiem jest ustawa o podatku od towarów i usług, która traktuje spółkę cywilną jako podatnika VAT, która ma własny NIP. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.

Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka. Wspólnikami mogą być:

 • osoby fizyczne – wpisane do ewidencji gospodarczej,
 • ułomne osoby prawne – np. spółki osobowe prawa handlowego wpisane do rejestru KRS, spółki kapitałowe w organizacji.
 • osoby prawne – np. spółki kapitałowe prawa handlowego.