Archiwa tagu: wkłady

Spółka komandytowa

Podmiotowość prawna
Spółka komandytowa jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest tym samym ułomną osobą prawną. W spółce tej występuje pewne zróżnicowanie praw obowiązków dwóch typów wspólników (komplementariusza i komandytariusza). Za zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają w sposób nieograniczony, natomiast komandytariusze odpowiadają co do zasady w sposób ograniczony.

Zawarcie umowy
Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (forma pod rygorem nieważności).

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej
Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • czas trwania spółki,
  • oznaczenie wkładów wartościowych wnoszonych przez każdego wspólnika,
  • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).

Spółka cywilna

Podmiotowość prawna
Umowa spółki cywilnej jest uregulowana w ustawie Kodeks cywilny i jest to umowa nazywana. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Wyjątkiem jest ustawa o podatku od towarów i usług, która traktuje spółkę cywilną jako podatnika VAT, która ma własny NIP. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.

Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka. Wspólnikami mogą być:

  • osoby fizyczne – wpisane do ewidencji gospodarczej,
  • ułomne osoby prawne – np. spółki osobowe prawa handlowego wpisane do rejestru KRS, spółki kapitałowe w organizacji.
  • osoby prawne – np. spółki kapitałowe prawa handlowego.