Poradnik rachunkowości – cz. II. Rachunkowość finansowa

Przedstawiamy drugą część poradnika rachunkowości – Rachunkowość finansowa (koszt 25 zł).

Możesz kupić ten poradnik taniej o 20%.

Kod rabatowy: PRRF-20PROCENT

Wystarczy, że dodasz do zamówienia również pierwszą część poradnika rachunkowości – Podstawy rachunkowości (tylko w ten sposób zadziała). Po wpisaniu kodu rabatowego zmniejszy się zamówienie na ten poradnik o 20%.

Poradnik rachunkowosci - cz. II. Rachunkowość finansowa

Wydanie według stanu prawnego na 1 stycznia 2016 roku.

Wydanie I

Stron: 579, format A4

Format pliku: pdf

Plik przystosowany do druku dwustronnego, z dodatkowym marginesem na oprawę poradnika.

Poradnik rachunkowości – cz. I. Podstawy rachunkowości

Przedstawiamy pierwszą część poradnika rachunkowości – Podstawy rachunkowości (koszt 12 zł).

Dodaj również do zamówienia drugą część poradnika rachunkowości – Rachunkowość finansowa, a będzie mógł skorzystać z kodu rabatowego (20% taniej) na drugi poradnik.

Kod rabatowy: PRRF-20PROCENT

Poradnik rachunkowosci - cz. I. Podstawy rachunkowosci

Wydanie według stanu prawnego na 1 grudnia 2015 roku.

Wydanie I

Stron: 125, format A4

Format pliku: pdf

Plik przystosowany do druku dwustronnego, z dodatkowym marginesem na oprawę poradnika.

Analiza dyskryminacji

W celu dokonania oceny kondycji firmy stosuje się także tzw. analizę dyskryminacji. Jest to zestawienie wybranych wskaźników przemnożonych przez odpowiednie wagi, a następnie zsumowane.

Wskaźnik Waga
(zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem 1,50
pasywa ogółem / zobowiązania ogółem 0,08
zysk netto / aktywa ogółem 10,00
zysk netto / przychody ze sprzedaży 5,00
zapasy / przychody ze sprzedaży 0,30
przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 0,10

Obliczone na podstawie sprawozdań finansowych wskaźniki mnoży się przez wagi, a następnie sumuje. Suma sześciu wskaźników wyznacza ocenę przedsiębiorstwa. Skala ocen kondycji przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:

Analiza kosztów pracy

W zakresie oceny kosztów pracy na tle produkcji i całkowitych kosztów własnych oraz zatrudnienia wykorzystuje się pewien zestaw wskaźników:

1) Wskaźnik relacji całkowitych kosztów pracy do wartości produkcji sprzedanej netto:

Kpcpsn = (Kpc / Psn) * 100

2) Wskaźnik relacji kosztów pracy wynagrodzeń do wartości produkcji sprzedanej netto:

Kwpsn = (Kw / Psn) * 100

3) Wskaźnik relacji pozawynagrodzeniowych kosztów pracy do wartości produkcji sprzedanej netto:

Kpppsn = (Kpp / Psn) * 100

Analiza rachunku przepływów pieniężnych

Interpretacja Cash Flow najczęściej skupia się na ocenie osiągniętego wyniku na poszczególnych rodzajach działalności. Wykorzystuje się do tego analizę 8 przypadków, która potrafi określić kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Przepływy środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
Przypadki Działalność operacyjna Działalności inwestycyjna Działalność finansowa Zmiana stanu środków pieniężnych w roku obrotowym
1 + + + +
2 + +-
3 + + +-
4 + + +-
5 + + +-
6 + +-
7 + +-
8

Księgowanie zaliczki na poczet przyszłych dostaw i usług

Otrzymaną zaliczkę ujmuje się na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, ponieważ w chwili jej otrzymania nie powoduje powstania przychodu bilansowego. Dopiero w momencie wydania towaru należy przeksięgować zaliczkę na konto „Przychody ze sprzedaży”.

Ewidencja zaliczek otrzymanych na poczet przyszłych dostaw i usług:*

1. (WB lub KP) – wpływ zaliczki od odbiorcy za dostawę wyrobów
Wn 130 „Bieżący rachunek bankowy” lub 100 „Kasa”
Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami”
2. (Fa) – faktura VAT zaliczkowa
a) kwota otrzymanej zaliczki (wartość brutto) – Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami”
b) VAT należny – Ma 221 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”
c) wartość netto – Ma 844 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
3. (Fa) – faktura VAT potwierdzająca zrealizowanie dostawy
a) wartość netto – Ma 701 „Przychody ze sprzedaży wyrobów” lub 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”
b) VAT należny – Ma 221 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”
c) wartość brutto – Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami”
4. (Pk) – przeksięgowanie otrzymanej zaliczki (wartość netto)
Wn 844 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Ma 701 „Przychody ze sprzedaży wyrobów” lub 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

* numery kont są przykładowe, każda firma ma własną numerację

Wskaźnik Wilcoxa – prognoza bankructwa, wartość likwidacyjna firmy

Metoda Wilcoxa jest uproszczoną metodą szacowania wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa, w której to wartość przedsiębiorstwa szacowana jest z punktu widzenia możliwości zaspokojenia roszczeń jego wierzycieli. Dane potrzebne do wyliczenia wskaźnika Wilcoxa mają postać:

Wyszczególnienie Waga
Gotówka (G) 100%
Papiery wartościowe (PW) 100%
Należności (N) 70%
Zapasy (ZP) 70%
Zaliczki (ZL) 70%
Inne aktywa (IA) 50%
Zobowiązania krótkoterminowe (ZK) 100%
Zobowiązania długoterminowe (ZD) 100%

Wskaźnik Wilcoxa = (100%G)+(100%PW)+(70%N)+(70%ZP)+(70%ZL)+(50%IA)-(100%ZK)-(100%ZD)