Wskaźnik Wilcoxa – prognoza bankructwa, wartość likwidacyjna firmy

Metoda Wilcoxa jest uproszczoną metodą szacowania wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa, w której to wartość przedsiębiorstwa szacowana jest z punktu widzenia możliwości zaspokojenia roszczeń jego wierzycieli. Dane potrzebne do wyliczenia wskaźnika Wilcoxa mają postać:

Wyszczególnienie Waga
Gotówka (G) 100%
Papiery wartościowe (PW) 100%
Należności (N) 70%
Zapasy (ZP) 70%
Zaliczki (ZL) 70%
Inne aktywa (IA) 50%
Zobowiązania krótkoterminowe (ZK) 100%
Zobowiązania długoterminowe (ZD) 100%

Wskaźnik Wilcoxa = (100%G)+(100%PW)+(70%N)+(70%ZP)+(70%ZL)+(50%IA)-(100%ZK)-(100%ZD)

Model Altmana

Model Altmana został stworzony na podstawie analizy dyskryminacyjnej danych pochodzących z 66 przedsiębiorstw, z których 33 były w dobrej kondycji finansowej i 33 były zagrożone upadłością. Altman wyselekcjonował 22 wskaźniki w 5 grupach dotyczące płynności, rentowności, wspomagania finansowego, wypłacalności i obrotowości. Z listy 22 wskaźników zostało wybranych 5, które w najlepszy sposób oddają sytuację finansową przedsiębiorstwa. Tak powstał poniższy podstawowy model, który określa stopień zagrożenia upadłością (nie pozwalał na zastosowanie go dla przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie).

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 0,999 * X5

gdzie:
Z – wynik całkowity
X1 = Kapitał pracujący / Aktywa (Kapitał pracujący jest różnicą pomiędzy aktywami, a zobowiązaniami bieżącymi
X2 = Zysk zatrzymany / Aktywa
X3 = EBIT / Aktywa (EBIT to zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem)
X4 = Wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Księgowa wartość zadłużenia
X5 = Przychody ze sprzedaży / Aktywa

Ustalanie wyniku finansowego w różnych rodzajach działalności

Wynik finansowy w działalności handlowej:

Działalność handlowa

Ewidencja zdarzeń gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia

I Etap – sporządzenie bilansu otwarcia

  • zasada ciągłości bialnsowej – bilans końcowy ubiegłego okresu sprawozdawczego jest bilansem początkowym nowego okresu sprawozdawczego.

II Etap – otwarcie kont bilansowych na początek okresu sprawozdawczego

  • zasada otwarcia kont bilansowych,
  • otwarcie kont bilansowych pozycjami z bilansu początkowego polega na zapisaniu kwot poszczególnych składników bilansu,
  • skladniki aktywów bilansu po stronie Dt kont aktywów,
  • składniki pasywów bilansu po stronie Ct kont pasywów.

III Etap – księgowanie operacji gospodarczych i sumowanie obrotów na kontach

  • zgodnie z zasadą ciągłości i systematyczności,
  • zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
  • księgowania na dwóch różnych kontach,
  • księgowania po przeciwnych stronach dwóch kont,
  • księgowania w tej samej kwocie.

Przykładowe księgowania korekty kosztów w księdze przychodów i rozchodów

Nr dowodu Opis zdarzenia gospodarczego Pozostałe przychody Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Pozostałe wydatki Uwagi
3 6 8 10 13 16
Dowód wpłaty 100 zł (nie księguje się – nie jest kup)
WB Wpływ środków na pokrycie kosztów szkolenia załogi Nie stanowi przychodów nie księgujemy
WB – wpływ dotacji z PUP Dotacja na zakup środków trwałych Przychód zwolniony z opodatkowania
FV 15 z dn. 08.01.13 Usługa koparką termin zapłaty 22.01.2013 500 Faktura została zapłacona 20.03.2013
DW 8 (luty 2013) Korekta kosztów usługi koparką -500 W lutym minął 30-dniowy termin zapłaty

Przykładowe księgowania zakupu towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu w księdze przychodów i rozchodów

Nr dowodu Opis zdarzenia gospodarczego Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu Pozostałe wydatki Uwagi
3 6 10 11 13 16
FV Zakup towarów handlowych 12 000
FV Import towarów Maroko 17 000
SAD Cło 1 500
FV Uzyskanie rabatu -200
DW 1 Darowizna na cele charytatywne 300 Producent żywności jest zwolniony z VAT
DW 2 Jabłka z własnej uprawy 100
Opis nr 1 Zakup towaru (otrzymano towar bez faktury) 250

Przykładowe zapisy kosztów w księdze przychodów i rozchodów

Nr dowodu Opis zdarzenia gospodarczego Wynagrodzenia Pozostałe wydatki Razem 12+13 Uwagi
3 6 12 13 14 16
F-V Bankiet Nie stanowi kosztów uzyskania 1 800 zł
FV Zakup słodyczy na prezent dla dostawców Nie stanowi kosztów uzyskania
FV Zakup towarów na szkolenie 450 450
FV Koszty szkolenia 800 800
Lista płac 6/2013 Wynagrodzenia pracowników 40 000 40 000 Księgujemy tylko wypłacone wynagrodzenia